ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ unfaulty

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng unfaulty


unfaulty

Phát âm


Ý nghĩa

* tính từ
  (từ cổ, nghĩa cổ) không có lỗi, không có tội; vô tội

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…