ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ unfathomableness là gì

Từ điển anh việt Ezydict đã tìm thấy 1 kết quả phù hợp.


Kết quả #1

unfathomableness /ʌn'fæðəməblnis/

Phát âm

Xem phát âm unfathomableness »

Ý nghĩa

danh từ


  tính khó dò, tính không dò được
  tính không dò ra, tính không hiểu thấu

Xem thêm unfathomableness »

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Loading…