ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ unfasten

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng unfasten


unfasten /'ʌn'fɑ:sn/

Phát âm


Ý nghĩa

ngoại động từ


  mở, cởi, tháo, nới

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…