ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ unfamiliarity

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng unfamiliarity


unfamiliarity /'ʌnfə,mili'æriti/

Phát âm


Ý nghĩa

danh từ


  tính không quen, tính xa lạ

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…