ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ unfairness

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng unfairness


unfairness /'ʌn'feənis/

Phát âm


Ý nghĩa

danh từ


  sự bất công, sự thiên vị; sự gian lận

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…