ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ unfair là gì

Từ điển anh việt Ezydict đã tìm thấy 7 kết quả phù hợp.


Kết quả #1

unfair /'ʌn'feə/

Phát âm

Xem phát âm unfair »

Ý nghĩa

tính từ


  bất công, không công bằng, thiên vị (người); không ngay thẳng, không đúng đắn; gian tà, gian lận
unfair play → lối chơi gian lận
  quá chừng, quá mức, thái quá
unfair price → giá quá đắt

Xem thêm unfair »
Kết quả #2

unfair

Phát âm

Xem phát âm unfair »

Ý nghĩa

Xem thêm unfair »
Kết quả #3

unfairest

Phát âm

Xem phát âm unfairest »

Ý nghĩa

Xem thêm unfairest »
Kết quả #4

unfairest

Phát âm

Xem phát âm unfairest »

Ý nghĩa

Xem thêm unfairest »
Kết quả #5

unfairly

Phát âm

Xem phát âm unfairly »

Ý nghĩa

* phó từ
  không đúng, không công bằng, bất công
  gian lận, không ngay thẳng; không theo các luật lệ bình thường, không theo các nguyên tắc bình thường

Xem thêm unfairly »
Kết quả #6

unfairness /'ʌn'feənis/

Phát âm

Xem phát âm unfairness »

Ý nghĩa

danh từ


  sự bất công, sự thiên vị; sự gian lận

Xem thêm unfairness »
Kết quả #7

unfairnesses

Phát âm

Xem phát âm unfairnesses »

Ý nghĩa

Unfairnesses (/ʌnˈfeə.nəsɪz/) có nghĩa là sự bất công, không công bằng, không đúng đắn. Đây là danh từ số nhiều của unfairness.

Xem thêm unfairnesses »

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Loading…