ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ unfain

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng unfain


unfain

Phát âm


Ý nghĩa

* tính từ
  (phương ngữ; từ cổ, nghĩa cổ) không bằng lòng, không vui lòng

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Loading…