ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ unfailingness

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng unfailingness


unfailingness /ʌn'feiliɳnis/

Phát âm


Ý nghĩa

danh từ


  tính không bao giờ cạn, tính không bao giờ hết
  tính công hiệu; tính chắc chắn; tính không bao giờ sai; tính luôn luôn có thể tin cậy được

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…