ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ unexplainable

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng unexplainable


unexplainable /'ʌniks'pleinəbl/

Phát âm


Ý nghĩa

tính từ


  không cắt nghĩa được, không giải thích được

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Loading…