ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ unexemplified là gì

Từ điển anh việt Ezydict đã tìm thấy 1 kết quả phù hợp.


Kết quả #1

unexemplified /'ʌnig'zemplifaid/

Phát âm

Xem phát âm unexemplified »

Ý nghĩa

tính từ


  không được minh hoạ bằng thí dụ
  không được sao y (một văn kiện)

Xem thêm unexemplified »

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Loading…