ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ unexciting

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng unexciting


unexciting

Phát âm


Ý nghĩa

* tính từ
  không kích thích, không kích động
  không hứng thú, không lý thú; buồn chán; tẻ nhạt

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…