ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ unexceptional

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng unexceptional


unexceptional

Phát âm


Ý nghĩa

* tính từ
  không nổi bật, không khác thường, hoàn toàn bình thường

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Loading…