ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ unexamining

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng unexamining


unexamining

Phát âm


Ý nghĩa

* tính từ
  không xét nét, không đòi hỏi; không chín chắn, không thận trọng

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…