ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ unexaggerated

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng unexaggerated


unexaggerated

Phát âm


Ý nghĩa

* tính từ
  không nói quá, không thổi phồng; không tô vẽ

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Loading…