ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ unexact

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng unexact


unexact

Phát âm


Ý nghĩa

  (từ hiếm, nghĩa hiếm) xem inexact

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…