ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ unerotic

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng unerotic


unerotic

Phát âm


Ý nghĩa

* tính từ
  không thuộc tình ái, không thuộc tình dục
  (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) không gợi tình, không khiêu dâm

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…