ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ unenticing

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng unenticing


unenticing

Phát âm


Ý nghĩa

* tính từ
  không có tính chất dụ dỗ, không có tính chất lôi kéo, không có tính chất hấp dẫn

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…