ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ unenslaved

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng unenslaved


unenslaved /'ʌnin'sleivd/

Phát âm


Ý nghĩa

tính từ


  không bị nô dịch hoá

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Loading…