ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ unendingness

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng unendingness


unendingness /ʌn'endiɳnis/

Phát âm


Ý nghĩa

danh từ


  sự không dứt, sự không hết
  sự bất diệt, sự trường cửu

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…