ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ uneliminated

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng uneliminated


uneliminated /'ʌni'limineitid/

Phát âm


Ý nghĩa

tính từ


  không bị loại ra

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…