ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ unelated

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng unelated


unelated

Phát âm


Ý nghĩa

* tính từ
  không phấn chấn, không phấn khởi
  không hãnh diện, không tự hào

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…