ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ unedited

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng unedited


unedited /'ʌn'editid/

Phát âm


Ý nghĩa

tính từ


  không được thu thập và diễn giải
  không được biên soạn, không được biên tập; không được chọn lọc, không bị cắt xén, không thêm bớt (tin của phóng viên báo gửi về)

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…