ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ unedifying

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng unedifying


unedifying /'ʌn'edifaiiɳ/

Phát âm


Ý nghĩa

tính từ


  không có tác dụng mở mang trí óc
  hàm ý xấu xa, phạm đến luân thường đạo lý

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…