ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ uneclipsed

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng uneclipsed


uneclipsed /'ʌni'klipst/

Phát âm


Ý nghĩa

tính từ


  không bị che, không bị khuất, không bị lấp
  không bị lu mờ

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…