ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ undyed

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng undyed


undyed

Phát âm


Ý nghĩa

* tính từ
  không nhuộm, không tô màu, không quét sơn

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Loading…