ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ unduteous là gì

Từ điển anh việt Ezydict đã tìm thấy 1 kết quả phù hợp.


Kết quả #1

unduteous

Phát âm

Xem phát âm unduteous »

Ý nghĩa

* tính từ
  không thấy trách nhiệm
  không vâng lời; không ngoan; khó bảo

Xem thêm unduteous »

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Loading…