ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ unduteous

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng unduteous


unduteous

Phát âm


Ý nghĩa

* tính từ
  không thấy trách nhiệm
  không vâng lời; không ngoan; khó bảo

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…