ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ undulating

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng undulating


undulating /'ʌndjuleitiɳ/

Phát âm


Ý nghĩa

tính từ


  gợn sóng, nhấp nhô

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…