ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ undubbed

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng undubbed


undubbed

Phát âm


Ý nghĩa

* tính từ
  không lồng tiếng, không lồng nhạc (phim (điện ảnh))

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…