ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ undriven

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng undriven


undriven

Phát âm


Ý nghĩa

* tính từ
  không bị đuổi; không bị thúc giục
  không bị (gió) dồn đống (tuyết)

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…