ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ undramatic là gì

Từ điển anh việt Ezydict đã tìm thấy 3 kết quả phù hợp.


Kết quả #1

undramatic

Phát âm

Xem phát âm undramatic »

Ý nghĩa

* tính từ
  không có tính chất kịch; không thích hợp với sân khấu
  không có kịch tính

Xem thêm undramatic »
Kết quả #2

undramatically

Phát âm

Xem phát âm undramatically »

Ý nghĩa

undramatically /ˌʌn.drəˈmæ.tɪ.kə.li/ (phó từ) có nghĩa là không có tính kịch tính, không đầy kịch tính hoặc không cường điệu.

Xem thêm undramatically »
Kết quả #3

undramatically

Phát âm

Xem phát âm undramatically »

Ý nghĩa

Undramatically (/ʌn.drəˈmæ.tɪ.kəl.i/) có nghĩa là một cách không nổi bật, không hấp dẫn hoặc không có tính chất kịch tính.

Xem thêm undramatically »

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Loading…