ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ undiscomfited là gì

Từ điển anh việt Ezydict đã tìm thấy 1 kết quả phù hợp.


Kết quả #1

undiscomfited /'ʌndis'kʌmfitid/

Phát âm

Xem phát âm undiscomfited »

Ý nghĩa

tính từ


  không bối rối, không lúng túng
  (quân sự) không bị đánh bại, không bị tiêu diệt

Xem thêm undiscomfited »

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Loading…