ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ undisbanded là gì

Từ điển anh việt Ezydict đã tìm thấy 1 kết quả phù hợp.


Kết quả #1

undisbanded

Phát âm

Xem phát âm undisbanded »

Ý nghĩa

* tính từ
  không giải thể, chưa giải tán

Xem thêm undisbanded »

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Loading…