ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ undiplomatic

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng undiplomatic


undiplomatic /'ʌn,diplə'mætik/

Phát âm


Ý nghĩa

tính từ


  không đúng thủ tục ngoại giao
  không khéo léo, không khôn khéo

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…