ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ undiffused

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng undiffused


undiffused /'ʌndi'fju:zd/

Phát âm


Ý nghĩa

tính từ


  không khuếch tán; chiếu thẳng (ánh sáng)

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…