ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ undeterminable

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng undeterminable


undeterminable

Phát âm


Ý nghĩa

* tính từ
  không xác định được
  không quyết định được

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…