ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ undesigning

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng undesigning


undesigning

Phát âm


Ý nghĩa

* tính từ
  không tính toán, không suy xét; không khôn ngoan; thật thà; đơn giản

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…