ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ undescend

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng undescend


undescend

Phát âm


Ý nghĩa

* tính từ
  (hòn dái) không tụt vào trong bìu dái như bình thường

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…