ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ underwriters

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng underwriters


Underwriter

Phát âm


Ý nghĩa

  (Econ) Người bảo hiểm.
+ Là người đồng ý chịu sự rủi ro hoặc một phần rủi ro và đổi lại được nhận một khoản gọi là phí bảo hiểm.

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…