ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ underwhelms

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng underwhelms


underwhelm

Phát âm


Ý nghĩa

* động từ
  không gây được ấn tượng

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…