ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ underwater

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng underwater


underwater /'ʌndə,wɔ:tə/

Phát âm


Ý nghĩa

tính từ


  đặt dưới mặt nước, làm ở dưới mặt nước, để dùng ở dưới mặt nước

@underwater
  nước ngầm

Các câu ví dụ:

1. In its latest episode aired Saturday, the reality show asked contestants to dive underwater in the central province and to memorize the arrangement of the cement blocks on coral reefs.

Nghĩa của câu:

Trong tập mới nhất được phát sóng vào thứ Bảy, chương trình thực tế yêu cầu các thí sinh lặn dưới nước ở tỉnh miền Trung và ghi nhớ cách sắp xếp của các khối xi măng trên các rạn san hô.


2. The grand prize of the Nature Conservancy competition went to American photographer Tyler Schiffman for his underwater photo of a California sea lion in Monterey Bay, California.


3. Venice will completely vanish underwater within the same time frame if global warming is not stalled, according to a 2017 study by the Quaternary International.


4. State television reported that the bus was about 50 meters underwater.


Xem tất cả câu ví dụ về underwater /'ʌndə,wɔ:tə/

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Loading…