ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ underutilization là gì

Từ điển anh việt Ezydict đã tìm thấy 1 kết quả phù hợp.


Kết quả #1

underutilization

Phát âm

Xem phát âm underutilization »

Ý nghĩa

* danh từ
  sự sử dụng không đúng mức

Xem thêm underutilization »

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Loading…