ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ underused

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng underused


underused

Phát âm


Ý nghĩa

* tính từ
  không được tận dụng

Tin tức liên quan

 Six new routes set to give underused Can Tho Airport a fillip
business 20/04/2021

Six new routes set to give underused Can Tho Airport a fillip

industries | 191926083

After years of operating at just one-third capacity, Can Tho International Airport has something to look forward to this year.

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…