ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ undertime

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng undertime


undertime

Phát âm


Ý nghĩa

* danh từ
  sự giới hạn về thời gian; thời gian ít ỏi
  ngày công không đầy đủ

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Loading…