ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ underthrust

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng underthrust


underthrust

Phát âm


Ý nghĩa

* danh từ
  (địa chất địa lý) sự chuyển dịch

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…