ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ undertenants

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng undertenants


undertenant /'sʌb'tenənt/ (undertenant) /'ʌndə'tenənt/

Phát âm


Ý nghĩa

danh từ


  người thuê lại, người mướn lại

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Loading…