ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ undertenancy là gì

Từ điển anh việt Ezydict đã tìm thấy 1 kết quả phù hợp.


Kết quả #1

undertenancy /'sʌb'tenənsi/ (undertenancy) /'ʌndə'tenənsi/

Phát âm

Xem phát âm undertenancy »

Ý nghĩa

danh từ


  sự thuê lại, sự mướn lại

Xem thêm undertenancy »

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Loading…