ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ undersurfaces

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng undersurfaces


undersurface

Phát âm


Ý nghĩa

* danh từ
  phía dưới, mặt dưới
* tính từ
  tồn tại dưới bề mặt, vận động dưới bề mặt

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…