ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ undersubscribe

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng undersubscribe


undersubscribe

Phát âm


Ý nghĩa

* ngoại động từ
  đặt mua ít (hơn số lượng định bán)
  đăng ký không đủ

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Loading…