ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ understandably

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng understandably


understandably

Phát âm


Ý nghĩa

* phó từ
  có thể hiểu được, có thể thông cảm được

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…